Lejebetingelser pr. 20. januar 2018

Kære gæster!

Vi byder jer velkommen til Damgården og Vognporten, som kan lejes af såvel private som firmaer.

Vi vil bede jer om, grundigt at læse disse betingelser for at få det bedste udbytte af jeres benyttelse af lokalerne. Er der tvivl, så ring til Damgårdens driftsleder på mobilt nr. 29 82 71 09 mandag til torsdag kl. 13.00-18.00.

 

PRISER OG LEJEBETINGELSER

 Priser pr. 01-10-2016

Damgården

Vognporten

 Leje inkl. køkken pr. dag

kr. 2.500,00

kr. 1.500,00

 Depositum

kr. 2.500,00

kr. 1.500,00

 Ekstra dag

kr. 1.500,00

kr.    750,00

 Misbrug af brandslukker

kr. 1.500-5.000

 

 

Beløbet indsættes i den Nordea Bank konto nr. 2255-0724754279 senest 8 dage efter reservationen.

Sker dette ikke, betragtes lejemålet som ophævet. Kvittering fremvises ved afhentning af nøglerne.

For tilbagebetaling gælder følgende regler:

 1. Ved annullering af kontrakten mindst 3 måneder før den lejede dag, tilbagebetales halvdelen af lejen, samt hele depositummet.

 2. Ved annullering af kontrakten senere end 3 måneder før den lejede dag, tilbagebetales kun depositummet.

 3. Depositummet fratrukket evt. skader, manglende rengøring mv., tilbagebetales indenfor ca.14 dage efter den lejede dato.

Fremvisning:

         Lejeren skal overfor driftlederen påpege eventuelle skader, manglende rengøring eller  andet, inden lejemålet tages i brug, således at driftlederen kan rette op på dette inden lejemålet tages i brug. 

         Lejeren kan ikke reklamere over mangler, efter lejemålets afholdelse.

Nøgler:

         Udlevering af nøgler efter aftale. Efter lejemålets udløb skal nøglerne lægges i Damgårdens postkasse.

Rådighed:

Det lejede lokale er til lejerens rådighed fra kl. 11.00 til kl. 09.00 næste dag, hvor det skal afleveres som beskrevet under rengøring. Det er ikke tilladt, at videreudleje/låne lokaliteterne.

Lokaler og udstyr:

Er beskrevet under punkterne Damgården versus Vognporten andetsteds på hjemmesiden.

Musik:

På Damgården findes der et musikanlæg, det er dog tilladt at medbringe sit eget.

Vi forventer at lejere tager behørigt hensyn til naboer og Haveforeningen Pindemosen, som ligger helt tæt op af Damgården. Når der spilles musik skal døre og vinduerne være lukkede. Det er ikke tilladt at spille musik udendørs.

Ved henvendelse/klager fra naboer, bestyrelsen eller driftlederen, skal der straks skrues ned for musikken. Hvis dette ikke efterkommes, kan arrangementet lukkes uden yderliger varsel og ansvar for Damgården. Dette effektueres ved at der lukkes for strømmen.  

Flag:

Der kan efter aftale med driftslederen udleveres flag til flagstangen.

Lejeren skal sørge for, at flaget tages ned senest kl. 20.00.

Parkering:

Parkering på gårdspladsen er forbudt ifølge Brandvæsenet. Af og pålæsning er tilladt.

Alle henvises til parkeringspladserne på begge sider af gården samt P-lommerne langs Løvdalsvej.

Affald:

Affaldsposer medbringes af lejer selv. Køkkenaffald tømmes i affaldscontainerne i gården. Flasker og papir lægges i genbrugsbeholderene ved den store parkeringsplads bag Vognporten.

Rengøring:

 • Rengøringsmidler og viskestykker medbringes af lejer selv.

 • Alle gulve for salen, køkken, gangene, trapper og toiletterne fejes.

 • Service vaskes og stilles på plads. Komfurer samt kaffemaskiner rengøres.

 • Køle/fryseskabe tømmes og vaskes af.

 • Lysestage og andre ting med stearin rengøres. De må ikke vaskes i opvaskemaskinen.

 • Opvaskemaskinerne tømmes.

 • Toiletter samt håndvaske rengøres.

 • Køkkenbordene afvaskes.

 • Bordene i Damgården afvaskes og stables på vognen. Stolene stables 8 stk. ad gangen.

 • Bordene i Vognporten afvaskes og stolene sættes omvendt på bordene.

  Vær påpasselig med rengøringen, så den næste lejer kan modtage stedet så rent, som I selv ønsker at modtage det.

  Erstatning:

 • Manglende overholdelse af ovenstående betingelser vil udløse en regning og opkræves via depositummet. Hvis depositummet ikke rækker, vil der blive sendt en regning, som lejer har pligt til at betale.

 • Knust service, ødelagt inventar samt fjernelse af stearin og tyggegummi på gulvene, borde, stole og vindueskarme, cigaretskodder og andet, betales af lejer og fradrages i depositum.

 • Damgården fralægger sig ansvaret ved indbrud og tyveri, muligvis dækker lejers private forsikring.

  Andre ordensregler.

  Døre og vinduer skal holdes lukkede.

  Der er forbud mod brug af åben ild udendørs.

  Indendørs er det forbudt at stille stearinlys og lignende på vindueskarmene.

  Der kan i nogle perioder benyttes grill udendørs spørg først.

  Det er ikke under INGEN omstændigheder tilladt at brænde fyrværkeri af.

 • Såfremt brandslukningsmateriel (brandslukkere) bliver benyttet uden at der har været brand, vil lejer blive pålagt en afgift på mellem kr. 1.500,00 og kr. 5.000,00 afhængig af antal anvendt brandslukkere, samt udgiften til rengøring, som kan være meget omfattende.

   

  Tobaksrygning er forbudt indendørs.

   

  Støjende adfærd:

 • Når der er fest eller andre aktiviteter i både Damgården og Vognporten på samme tid, bedes I tage hensyn til hinanden således at støjende adfærd, både ude og inde begrænses mest muligt. I perioden april til oktober er der 139 kolonihavehuse i Haveforeningen Pindemosen, der kan være beboet. Klager fra disse beboere bl.a. om unødig støj, bedes omgående efterkommet.

 • Festdeltagere bedes holde sig på Damgårdens område og ikke flytte festen ud i det omkringliggende kolonihaveområde, til stor gene for kolonisterne, som lever med fester hver weekend. 

 • Ungdomsfester vil ikke være tilladt. Såfremt dette ikke overholdes og festen udvikler sig til en larmende ungdomsfest, vil arrangementet blive afbrudt/stoppet øjeblikkeligt. 

 • Overtrædelser eller omgåelse af ovenstående aftale og de nævnte regler kan medføre bortvisning fra lokalerne, med øjeblikkelig varsel. I grove tilfælde udelukkelse fra evt. senere udlejning.

   

  Klager:

  Alle klager rettes direkte til driftslederen. Uoverensstemmelser mellem lejeren og Damgårdens driftsleder kan ankes til Damgårdens bestyrelse ved formanden. Herefter træffer bestyrelsen en afgørelse.

  Bestyrelsens afgørelse er gældende og kan ikke ankes til Helsingør Kommune.

   

  Samtykkeerklæring:

 • Når du sender denne underskrevne lejekontrakt, accepterer du ovenstående betingelser. Desuden giver du samtykke til at vi må opbevare de oplysninger du har givet ifbm lejeaftalen jf EU’s dataforordning.

 • Du har efterfølgende altid ret til at få slettet dine oplysninger ved henvendelse til Damgården

 • Ved ungdomsfester er det et krav at der er en ansvarlig voksen tilstede under HELE festen. Såfremt dette ikke overholdes, vil arrangementet blive afbrudt/stoppet øjeblikkeligt. 

 • Den der underskriver lejekontrakten, har de fulde ansvar og skal selv være tilstede under hele arrangementet.

  Generelt.

  Lejeren af festlokalet er pligtig til at sørge for,at der ikke lukkes flere personer ind i festlokalerne, end disse er godkendt til af brandmyndighederne. Hvilket betyder at der maximalt må opholde sig 75 personer. BEMÆRK: Ved overtrædelse lukkes festen uden yderligere varsel, da dette handler om brandsikkerhed.

 • Brandslukningsmateriel.

 • Lejeren skal sikre at brandslukningsmateriel er let tilgængeligt og synligt.

  Flugtveje.

  Lejeren, skal sørge for, at flugtveje (gange, trapper, gårdarealer m.v.) er frie og ryddelige i hele deres bredde, at man med sikkerhed kan færdes der. I flugtveje må der ikke opstilles inventar eller anbringes genstande af nogen art. Stole, borde og andet inventar skal opstilles på en sådan måde, at de frie gangarealers og flugtvejenes benyttelse ikke hindres.

  Ved fremsendelse af underskreven lejekontrakt til Damgården, accepterer lejer overstående ansvarspådragelse ved benyttelse/leje af lokalerne.

  Damgårdens bestyrelse ønsker Jer en god fest.

  --o—

  1. marts 2020